GMINA ADAMÓW
CYFROWE WROTA NA ŚWIAT-MOBILNY INTERNET W GMINIE ADAMÓW
AKTUALNOŚCI

 

O pojekcie na TVP INFO

25 listopada br. na antenie TVP INFO (o godzinie 08:55, 10:38 i 14:46) zostaną wyemitowane felietony dotyczące projektów realizowanych w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jeden z felietonów poświęcony będzie projektowi „Cyfrowe wrota na świat – mobilny Internet w gminie Adamów”.

Wytypowani do dobrych praktyk


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie wytypowało 6 projektów z działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” , które zostaną przedstawione w ramach promowania tak zwanych dobrych praktyk. W tym gronie znalazła się Gmina Adamów, która realizuje projekt „Cyfrowe wrota na świat – mobilny Internet w gminie Adamów”. Oprócz naszego projektu wytypowano jeszcze projekty realizowane przez: Gminę Przemków, Gminę Środa Śląska, Gminę Złocieniec, Gminę Halinów oraz Gminę Otwock.
 
Dobre praktyki to ciekawe projekty, które są wdrażane bez żadnych problemów organizacyjnych, finansowych, itp.
 
W ramach umowy zawartej z TVP S.A. na antenie TVP Info ukaże się do 9 grudnia br. 30 felietonów poświęconych działaniom/projektom realizowanym w ramach 7. i 8. Osi Priorytetowej POIG (dla tych osi MSWiA pełni rolę Instytucji Pośredniczącej). Ponadto w maju br. zostało wyemitowane na antenie TVP1  6 odcinków serialu PLEBANIA, w których zawarto wątek poświęcony działaniu 8.3 POIG.

Artykuł w Łukowskiej Gazecie Lokalnej
W ramach działań promocyjnych w czerwcu br. w lokalnym tygodniku Łukowska Gazeta Lokalna ukazał się artykuł dotyczący naszego projektu. Zachęcamy do lektury.


Spotkanie projektowe

Informuję, że 6 kwietnia 2011 r. o godz. 14.30 w Domu Kultury w Woli Gułowskiej odbędzie się spotkanie dzieci i młodzieży uczestniczącej w projekcie wraz z ich opiekunami. Prosimy o przyniesienie na spotkanie laptopów, które zostały użyczone uczestnikom projektu w związku z jego realizacją. Uczestnictwo w spotkaniu jest obowiązkowe. 
Spotkanie jest organizowane w związku z realizacją przez Gminę Adamów projektu „Cyfrowe wrota na świat – mobilny Internet w gminie Adamów współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
 
Koordynator operacyjny projektu
/-/ Marta KołodziejczykPodpisano aneks nr 1 do umowy

14 stycznia 2011 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu „Cyfrowe wrota na świat – mobilny Internet w gminie Adamów” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 na podstawie, którego zmianie uległ m.in. całkowity koszt realizacji projektu, całkowita kwota wydatków kwalifikowanych oraz kwota dofinansowania a także okres realizacji projektu.
Zgodnie z zapisami aneksu całkowity kosz realizacji projektu wynosi 1 816 088,32 PLN. Instytucja Wdrażająca dla Działania 8.3 PO IG tj. Władza Wdrażająca Programy Europejskie zobowiązała się udzielić Gminie Adamów dofinansowania na realizację projektu w kwocie 1 391 165,35 PLN. Dofinansowanie stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych, która wynosi 1 636 665,12 PLN. Okres realizacji projektu został wydłużony do 30 czerwca 2013 r.


Instalacja modemów z dostępem do Internetu

W miesiącu sierpniu rozpoczęto instalację modemów z dostępem do Internetu u Beneficjentów Ostatecznych. W ramach projektu „Cyfrowe wrota na świat – mobilny Internet w gminie Adamów” 60 gospodarstw domowych otrzyma bezpłatnie podłączenie do Internetu na okres 33 m-cy. Koszt podłączenia do Internetu sfinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W wyniku procedury przetargowej przeprowadzonej przez Partnera projektu – Fundację Lem usługę dostępu do Internetu dla gospodarstw domowych na potrzeby projektu będzie dostarczała Polska Telefonia Komórkowa – Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 
Artykuł we Wspólnocie

W nr 26(286) Wspólnoty Łukowskiej ukazał się artykuł dotyczący projektu „Cyfrowe wrota na świat – mobilny Internet w gminie Adamów”. ARTYKUŁ.PDF

Rozdanie laptopów
 
24 czerwca, tuż przed końcem roku szkolnego uczestnicy projektu „Cyfrowe wrota na świat – mobilny Internet w gminie Adamów” otrzymali w użytkowanie komputer przenośny marki HP zakupiony w związku z realizacją partnerskiego projektu Gminy Adamów i Fundacji Lem.
Rozdanie laptopów odbyło się w Domu Kultury w Woli Gułowskiej. Przenośne komputery młodzi uczestnicy projektu odbierali z rąk Wójta Gminy Adamów – Sławomira Skwarka.

Szkolenia

W dniach od 24 maja do 1 czerwca 2010 r. w Domu Kultury w Woli Gułowskiej prowadzone były szkolenia dotyczące aspektów obsługi komputera i Internetu w związku z realizacją projektu „Cyfrowe wrota na świat – mobilny Internet w gminie Adamów”.

W szkoleniach uczestniczyli beneficjenci projektu „Cyfrowe wrota na świat – mobilny Internet w gminie Adamów” wraz z opiekunem, który dokonał zgłoszenia dziecka do udziału w projekcie. W sumie w szkoleniu wzięło udział 120 osób.
Zakres szkoleń obejmował m.in.: zalecenia eksploatacyjne w pracy z komputerem, podstawowe zagadnienia dotyczące obsługi komputera i Internetu, wykorzystanie zasobów edukacyjnych z internetowych portali edukacyjnych, bezpieczeństwo i zagrożenia w sieci. W programie szkoleń skupiono się na umiejętnościach praktycznych oraz pokazaniu jak nowoczesne technologie mogą pomóc w codziennym życiu.
Szkolenia prowadził Paweł Pakuła z CE2 z Lublina. Szkolenia były współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 

Pierwsze spotkanie beneficjentów projektu

 20 maja 2010 roku w Domu Kultury w Woli Gułowskiej odbyło się pierwsze spotkanie uczestników projektu „Cyfrowe wrota na świat – mobilny Internet w gminie Adamów”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W spotkaniu uczestniczyła grupa 60 uczniów wraz ze swoim opiekunem prawnym oraz przedstawiciele Gminy Adamów i Fundacji Lem – realizatorów projektu. Grupę beneficjentów stanowią dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Większość to uczniowie szkół podstawowych.

Podczas spotkania poinformowano beneficjentów o terminach szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu oraz przedstawiono zasady uczestnictwa w projekcie.

 Zdjęcia ze spotkania znajdują się w galerii.
 

Informacja Wójta Gminy

Szanowni Państwo
,

             Wykluczenie cyfrowe to brak umiejętności swobodnego posługiwania się komputerami i poruszania się w świecie Internetu. Wielu ludziom trudno dziś wyobrazić sobie życie bez Internetu. Współcześnie Internet to kopalnia wiedzy, „cyfrowe wrota na świat”, jeśli ktoś nie będzie z tego korzystał, to będzie relatywnie tracił. Niestety, z różnych przyczyn, nie wszyscy nadążają za postępem. Wydaje się, że w Polsce główną przyczyną jest brak pieniędzy. Tymczasem od wykluczenia cyfrowego wiedzie prosta droga do wykluczenia ze społeczności.
            Chcąc zmniejszyć zjawisko wykluczenia cyfrowego na terenie naszej gminy w 2009 r. w partnerstwie z Fundacją Lem, której fundatorem jest Krajowa Izba Gospodarcza złożyliśmy do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Cyfrowe wrota na świat – mobilny Internet w gminie Adamów” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Był to jeden z dwóch wniosków złożonych przez samorząd gminny z terenu województwa lubelskiego. Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności zamieszkałych na terenie gminy Adamów. Wniosek został pozytywnie oceniony i przyjęty do realizacji.
            Z początkiem 2010 roku rozpoczęto realizację działań przewidzianych w projekcie. Pieniądze z projektu starczyć mają na zapewnienie 60 gospodarstwom domowym z terenu gminy Adamów podłączenia do Internetu. Gmina Adamów sfinansować może: zakup laptopów z niezbędnym oprogramowaniem, dostęp do Internetu, szkolenia dla dziecka i rodzica z obsługi sprzętu i korzystanie z sieci, serwisowanie komputera i jego ewentualne późniejsze unowocześnienie. Cały sprzęt jest jedynie udostępniany osobom, które zakwalifikują się do uczestnictwa w projekcie. Formalnie pozostaje własnością realizatorów projektu tj. gminy i fundacji.
            Chcąc dać szanse zdolnym dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej w naszym projekcie mogą wziąć udział:
1)       Dzieci i młodzież, które spełniają kryteria uprawniające do uzyskania stypendium szkolnego tj. dochód w rodzinie na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 351 zł netto (zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm./ oraz z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej /dz. U. Nr 135 poz. 950/
2)       Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych tj. dochód w rodzinie na osobę nie przekracza miesięcznie 504 zł (zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych /tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm./, gdzie są dzieci i uczniowie, w tym niepełnosprawni ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. 

   Dodatkowo należy spełniać następujące warunki:

1)       Posiadać miejsce zamieszkania na terenie gminy Adamów.

2)       W gospodarstwie domowym nie ma komputera i dostępu do Internetu.

3)       Uczeń lub rodzic bądź opiekun prawny ucznia zobowiąże się do stosowania zasad określonych w Regulaminie Projektu.

    Zgłoszenia do projektu dokonać może pełnoletni uczeń, rodzić bądź opiekun prawny dostarczając do sekretariatu Urzędu Gminy Adamów dokumenty rekrutacyjne określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Cyfrowe wrota na świat – mobilny Internet w gminie Adamów”:

1)     Deklarację uczestnictwa w projekcie,

2)     Formularz zgłoszeniowy wraz z kserokopią dowodu osobistego,

3)     Oświadczenie o dochodach netto za miesiąc styczeń 2010 wraz z załącznikami.

   Aby ułatwić Państwu dokonanie zgłoszenie dziecka do projektu dokumenty rekrutacyjne załączamy do niniejszego pisma. Zgłoszenia do projektu należy dokonać osobiście lub pocztą tradycyjną w terminie do 15 lutego 2010 r. Decyduje data wpływu. Niekompletne dokumenty rekrutacyjne nie będą rozpatrywane. Dokumenty rekrutacyjne będą również dostępne w Urzędzie Gminy Adamów oraz na stronie internetowej www.adamow.eu

          Wyboru uczestników do projektu dokona Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy z osób cieszących się zaufaniem społecznym. W przypadku, kiedy ilość zgłoszeń do Projektu, spełniających warunki uczestnictwa określone w Regulaminie przekroczy 60 Komisja będzie brać pod uwagę następujące kryteria:


1)       dochód netto w przeliczeniu na jednego członka rodziny,

2)       orzeczenie ucznia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

3)       liczbę osób w gospodarstwie domowym,

4)       średnią ocen ucznia w roku poprzedzającym dany rok szkolny,

5)       opinia szkoły, GOPS-s.

     Jeżeli nie mają Państwo w gospodarstwie domowym komputera z dostępem do Internetu, a mają Państwo dziecko uczęszczające do szkoły i spełniają Państwo pozostałe kryteria prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Cyfrowe wrota na świat – mobilny Internet w gminie Adamów” oraz podjęcie ewentualnej decyzji o zgłoszeniu dziecka do projektu. Z jednego gospodarstwa domowego zgłosić można tylko jedno dziecko.

            Szczegółowe informacje uzyskać można osobiście w Urzędzie Gminy (ul. Kleeberga 5, 21-412 Adamów) lub telefonicznie pod nr  25 7553167 . Zachęcamy także do przeglądania strony
www.adamow.eu gdzie będą zamieszczane informacje dotyczące realizacji projektu.
                                                                                                                     Z poważaniem,

                                                                                                                 Wójt Gminy Adamów
                                                                                                                   Sławomir Skwarek  Podpisanie umowy o dofinansowanie

   19 listopada 2009 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Cyfrowe wrota na świat – mobilny Internet w gminie Adamów” w ramach działania 8.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013.Umowa została zawarta pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Gminą Adamów.