GMINA ADAMÓW
CYFROWE WROTA NA ŚWIAT-MOBILNY INTERNET W GMINIE ADAMÓW
OPIS

Wykluczenie cyfrowe to brak umiejętności swobodnego posługiwania się komputerami i poruszania się w świecie Internetu. Wielu ludziom trudno dziś wyobrazić sobie życie bez Internetu. Współcześnie Internet to kopalnia wiedzy, „cyfrowe wrota na świat”, jeśli ktoś nie będzie z tego korzystał, to będzie relatywnie tracił. Niestety, z różnych przyczyn, nie wszyscy nadążają za postępem. Wydaje się, że w Polsce główną przyczyną jest brak pieniędzy. Tymczasem od wykluczenia cyfrowego wiedzie prosta droga do wykluczenia ze społeczności.

Chcąc zmniejszyć zjawisko wykluczenia cyfrowego na terenie naszej gminy w 2009 r. w partnerstwie z Fundacją Lem, której fundatorem jest Krajowa Izba Gospodarcza złożyliśmy do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Cyfrowe wrota na świat – mobilny Internet w gminie Adamów” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Był to jeden z dwóch wniosków złożonych przez samorząd gminny z terenu województwa lubelskiego. Wniosek został pozytywnie oceniony i przyjęty do realizacji.
Z początkiem 2010 roku rozpoczęto realizację działań przewidzianych w projekcie. Pieniądze z projektu starczyć mają na zapewnienie 60 gospodarstwom domowym z terenu gminy Adamów podłączenia do Internetu. Gmina Adamów sfinansować może: zakup laptopów z niezbędnym oprogramowaniem, dostęp do Internetu, szkolenia dla dziecka i rodzica z obsługi sprzętu i korzystanie z sieci, serwisowanie komputera i jego ewentualne późniejsze unowocześnienie. Cały sprzęt jest jedynie udostępniany osobom, które zakwalifikują się do uczestnictwa w projekcie. Formalnie pozostaje własnością realizatorów projektu tj. gminy i fundacji.
Chcąc dać szanse zdolnym dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej w naszym projekcie mogą wziąć udział: 
1) Dzieci i młodzież, które spełniają kryteria uprawniające do uzyskania stypendium szkolnego tj. dochód w rodzinie na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 351 zł netto (zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm./ oraz z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej /dz. U. Nr 135 poz. 950/
2) Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych tj. dochód w rodzinie na osobę nie przekracza miesięcznie 504 zł (zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych /tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm./, gdzie są dzieci i uczniowie, w tym niepełnosprawni ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. 
Dodatkowo należy spełniać następujące warunki: 
1) Posiadać miejsce zamieszkania na terenie gminy Adamów. 
2) W gospodarstwie domowym nie ma komputera i dostępu do Internetu. 
3) Uczeń lub rodzic bądź opiekun prawny ucznia zobowiąże się do stosowania zasad określonych w Regulaminie Projektu.
 
Projekt będzie się opierał na realizacji działań:
Dział. 1. Przygotowanie realizacji projektu
-              Przygotowanie biura projektu
-              Przygotowanie analiz dotyczących realizacji projektu
-              Wybór zespołu projektowego
-              Przygotowanie regulaminu realizacji projektu
-              Przygotowanie umów z podwykonawcami
 
Dział. 2. Rekrutacja i szkolenia ostatecznych odbiorców projektu oraz dostarczenie
i instalacja sprzętu teleinformatycznego
-              Wybór usługodawców i zakupy przeprowadzone zgodnie z PZP
-              Podpisanie umów z podwykonawcami
-              Prowadzenie działań promocyjnych
-              Rekrutacja uczestników projektu
-              Podpisanie umów z ostatecznymi odbiorcami projektu
-              Szkolenia:
               * Zalecenia eksploatacyjne w pracy z komputerami
               * Podstawy obsługi komputera i Internetu
   * Wykorzystanie zasobów edukacyjnych z internetowych portali edukacyjnych (np.   Scholaris, Interkl@sa, PBI, itp.)
               * Zasady BHP w pracy z komputerem
               * Bezpieczeństwo i zagrożenia w sieci Internet
               * Możliwości szkoleń na odległość
-              Przekazanie komputerów
 
Dział. 3 Funkcjonowanie i nadzór nad realizacją celów projektu
-              Prowadzenie biura projektu
-              Nadzór nad prawidłowością realizacji projektu oraz nad zapewnieniem ciągłości projektu
-              Prowadzenie monitoringu beneficjentów ostatecznych
-              Zapewnienie serwisu komputerowego
 
Dział. 4 Ewaluacja projektu i działania mające na celu zapewnie jego trwałości
-              Przygotowanie raportu z ewaluacji projektu
-              Modernizacja sprzętu i aktualizacja oprogramowywania przekazanego ostatecznym odbiorcom
-              Przygotowanie raportu końcowego
-              Rozlicznie projektu