GMINA ADAMÓW
CYFROWE WROTA NA ŚWIAT-MOBILNY INTERNET W GMINIE ADAMÓW
CEL
Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności zamieszkałych na terenie gminy Adamów.
Cele szczegółowe na poziomie produktu:
1.    dostarczeniu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla 60 Beneficjentów Ostatecznych
2.    modernizacji sprzętu komputerowego dla 60 BO
3.    podłączeniu do Internetu 60 gospodarstw domowych
4.    organizacji szkoleń dla BO – 3
 
Cele szczegółowymi na poziomie rezultatu:
1.    utrzymanie utworzonych połączeń Internetowych przez okres min. 5 lat od zakończenia projektu dla 60 os. (BO)
2.    przeszkolenie 120 osób w ramach projektu z obsługi komputera i wykorzystania Internetu
3.    wykorzystanie komputera jako narzędzia do nauki – 60 osób (BO)
4.    liczba osób korzystających z usług on-line – 120 osób (BO + opiekun)
 
Cele jakościowe projektu: 
  1.   podniesienie ocen wśród BO objętych projektem
2.    wsparcie równoprawnego uczestnictwa BO w życiu publicznym i kulturalnym
  3.    rozwój i promocja korzyści płynących z korzystania z Internetu wśród BO
  4.  zwiększenie dostępności dóbr i usług osobom o najniższych dochodach